Jesteś tutaj

Usługi księgowe

USŁUGI STANDARDOWE (w tym Raportowanie)

 • bieżąca dekretacja i wprowadzanie dokumentów w systemie FK,
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych : VAT, VAT-UE, CIT, PIT,  
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji VAT,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • sprawozdania finansowe generowane w cyklach miesięcznych, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale, przepływy środków pieniężnych,
 • sprawozdawczość finansowa dla celów statystycznych i finansowych,
 • przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej,
 • odbiór dokumentów z siedziby klienta.

USŁUGI DODATKOWE

 • przygotowywanie i opracowanie planu kont oraz zarządzeń w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w jednostce wg specyfiki działalności klienta,
 • opracowanie instrukcji wewnętrznego obiegu dokumentów, obiegu dokumentacji magazynowej i inwentaryzacyjnej,
 • prowadzenie dodatkowych klasyfikacji kosztów i przychodów,
 • dodatkowe analizy i wydruki niezwiązane z rozliczeniem w zakresie pod VAT i pod dochodowego,
 • pomoc w założeniu i rejestracji firmy w US i ZUS,
 • obsługa płatności,
 • zaświadczenia z US i ZUS o niezaleganiu w opłatach.  

PROWADZENIE KSIĄG DLA PROJEKTÓW UNIJNYCH

 • sporządzanie wniosków o płatność,
 • przygotowywanie dokumentacji księgowej dla rozliczenia projektu,
 • przygotowywanie dokumentacji uzupełniającej dla wniosku.

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • prowadzenie KPiR zgodnie z rozporządzeniem na podstawie dowodów księgowych dostarczonych przez klienta oraz dowodów wewnętrznych sporządzanych przez Biuro Rachunkowe  na podstawie dodatkowych ewidencji,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i Nip,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • rozliczanie operacji na rachunkach bankowych,
 • dla podatników VAT prowadzenie niezbędnej ewidencji dla celów podatku VAT i sporządzanie deklaracji,
 • zamknięcie ksiąg na koniec roku na podstawie dostarczonego spisu z natury sporządzonego na ostatni dzień roku obrotowego.

USŁUGI DODATKOWE

 • dodatkowe analizy i wydruki nie związane z rozliczeniem w zakresie pod VAT i pod dochodowego,
 • pomoc w założeniu i rejestracji firmy w US i ZUS.